Privacyverklaring

Wanneer u onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouwt u ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit:

1. welke gegevens we verzamelen;
2. waartoe we dat doen;
3. hoe we ermee omgaan;
4. hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

1. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat u bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over u verzamelen.

• Als u onze website bezoekt, registreert onze server uw  IP-adres.
• Als u ons belt of mailt voor informatie geeft u ons meestal uw naam, telefoonnummer en/of mailadres.
• Wanneer u bij ons een persoonlijk ontwikkeltraject wilt volgen vragen we naar uw biografische informatie.  Bijvoorbeeld geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, opleiding, uw huidige functie en uw ontwikkelwensen.
• Wanneer u een traject bij ons aangaat bent u verplicht om uw voor- en achternaam, uw huisadres, postcode en woonplaats, uw telefoonnummer en uw mailadres te geven. We vragen u ook naar uw huidige werkstatus  en uw werkverleden maar die informatie is niet verplicht.
• Wanneer u deelneemt aan een traject vragen we u om voorbeelden te geven van situaties uit uw werk of uit uw privésfeer.

We verzamelen buiten uw Burger Service Nummer geen bijzondere persoonsgegevens. Ook gebruikt onze website geen cookies om uw gangen na te gaan en hebben we geen likebuttons die uw gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook.

2. Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn met onze dienstverlening in het belang van uw persoonlijke ontwikkeling. We hebben die gegevens nodig om u de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij uw leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te kunnen voeren. We verzamelen uw persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

3. Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van u ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens met:
• de veldcollega’s waar we mee samenwerken;
• onze boekhouder en accountant;
• onze webhost One.Com;

Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we of sluiten we zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ze uw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Mind Your Work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de zeven jaar bewaartermijn voor de volgende categorieën van persoonsgegevens/documenten, conform de vereisten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW): gespreksverslag, kopie factuur loopbaanscan, ontwikkelplan, prestatieverklaring ontwikkeladvies, toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens: kopie /scan van wettig ID deelnemer, afschrift subsidieaanvraag en kopie email met unieke nummer van deelnemer traject.
Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall.

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem dan contact met ons op en we maken het voor u in orde. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Heeft u vragen of andere feedback? We horen het graag van u.

Contactgegevens:
https://www.mindyourwork.nl
Roothaanstraat 4
6521 JW Nijmegen
KvK 53065964
info@mindyourwork.nl
+31(0) 650251102

Syl van Evert is de Functionaris Gegevensbescherming van Mind Your Work.
Zij is te bereiken via sylvanevert@gmail.com

Nijmegen, mei 2018